project_14

صنعت فتیله بافی ازسال 1355درروستای هوجقان یکی ازروستاهای شهرستان مرند از استان آذربایجان شرقی شروع شده است.  که درزمانهای گذشته رونق بسیاری داشته بود،ولی امروزه به علت پیشرفت علم وورودولوله کشی گازازارزش این صنعت کاسته شده است.  امروزه ازفتیله درروستاهای مرزی که کانال گازکشی ندارند استفاده میشودوبه کشورهای عراق افغانستان پاکستان صادرمی‌شود.

فتیله انواع زیادی دارد که عبارتنداز؛فتیله ی اتر اگه دو نوع اترااعلا و متوسط وجودداردوبرای چراغهای نفتی اترااستفاده میشود:

  • فتیله سایز600: که برای چراغهای نفتی خوراک پزی استفاده میشود.
  • فتیله سایزدویست: مخصوص سماورهای نفتی میباشد.
  • فتیله علاالدین: برای چراعهای نفتی علاالدین استفاده میشود
  • فتیله بیست ودو: مخصوص چراغهای خوراک پزی علاالدین تزییناتی میباشد که امروزه رونق بسیاری دارد.
  • فتیله گردسوز: فتیله گردسوزبرای چراغهای گردسوز نفتی وتزییناتی استفاده میشود.
  • فتیله سایز 10 و سایز 5: که مخصوص چراغهای نفتی روشنایی میباشد.
  • فتیله ی شمع: مخصوص شمع است وازآن در داخل شمع استفاده میشود.
  • فتیله یخچال: مخصوص یخچالهای قدیمی میباشد. فتیله دیواری که کردها ازان عنوان کمربندازان استفاده میکنند.